ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Organizační řád je zpracován na základě vyhl. č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách (dále jen ZUŠ) a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., platné znění zákoníku práce a občanského zákoníku s přihlédnutím ke specifickým podmínkám školy.

I. Všeobecná část

1. Statut

ZUŠ v Liberci byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou usnesením Zastupitelstva města Liberce č. 61/96 dne 27.8.1996 – zřizovací listinou a její činnost byla do dnešní doby aktuálně zřizovatelem upravována. Úkoly a činnost školy jsou formulovány ve zřizovací listině.

2. Předmět činnosti

Předmětem činnosti školy je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR a RVP ZUV a SVP ZUŠ Liberec. Škola je v systému základních uměleckých škol uvedena pod kódem.

3. Všeobecné povinnosti a odpovědnost pracovníků

V rámci svých pracovních povinností je zaměstnanec povinen:

*dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu

*dodržovat pracovní řád pro zaměstnance škol a svou pracovní náplň

*plnit příkazy svých nadřízených

*seznámit se s základními dokumenty, vnitřními směrnicemi školy a řídit se jimi

*dodržovat předpisy PO a BOZP

*podrobit se jednou za dva roky preventivní prohlídce

*dodržovat termíny a úkoly stanovené zaměstnavatelem pro vykonávané práce

*bezodkladně oznamovat jakékoliv změny svých osobních údajů, dále případné změny zdravotní pojišťovny, u které je přihlášen

*chránit majetek školy a řádně zacházet s inventářem

*dbát na ochranu zájmů školy jako organizace (tradice, kultura a dobré jméno školy)

*rozšiřovat dobré jméno zaměstnavatele a usilovat o jeho prospěch

*zdržet se jednání, které by mohlo mít pro zaměstnavatele škodlivé následky; případnou

škodu hrozící zaměstnavateli je zaměstnanec povinen podle svých možností odvrátit

*zdržet se jednání, které by poškodilo dobré jméno zaměstnavatele

*nesdělovat pracovně právní záležitosti třetím osobám a nezveřejňovat je

*dodržovat zákon na ochranu osobních dat, zákon o rodině a respektovat práva dítěte

 

Překážky v práci:

*předvídatelné, právně relevantní překážky v práci oznámí zaměstnanec svému nadřízenému v dostatečném předstihu

*nepředvídatelné překážky v práci sdělí zaměstnanec bezodkladně prvního dne nepřítomnosti v práci a zaměstnavatel si vyhrazuje právo na posouzení relevantnosti překážky s ohledem na obecně závazné pracovně-právní předpisy

*v případě nemoci je zaměstnanec povinen ohlásit svou absenci nejpozději do 10. hodiny dopoledne každého dne trvání pracovní neschopnosti do doby než předloží zaměstnavateli potvrzení o pracovní neschopnosti vydané ošetřujícím lékařem

 

Povinnost mlčenlivosti:

*zaměstnanec bere na vědomí, že po dobu trvání pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli bude zachovávat mlčenlivost o všech rozhodných skutečnostech, o nichž se při výkonu pracovní činnosti dověděl, které se týkají provozu, pracovních metod, pedagogických postupů, obchodních kontaktů a všech dalších skutečností rozhodných pro činnost zaměstnavatele, bez ohledu na skutečnost, zda o nich byl zaměstnavatelem informován nebo se je dověděl z vlastní pracovní činnosti nebo jakkoliv jinak

Zaměstnanec bere na vědomí, že porušení povinností uvedených shora v této kapitole bude též pokládáno za porušení pracovní kázně.

4. Ředitel školy

Rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a své zástupce podle popisu práce, přijímá a propouští pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolupracuje s odborovou organizací (pokud je zřízena) na škole, pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové, evidenční a kontrolní kázně, předsedá a řídí jednání pedagogické rady, odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole.

5. Zástupci ředitele

Zastupují ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu (v době nepřítomnosti ředitele i jeho zástupců jedná jejich jménem pověřený učitel) a plní samostatné úkoly stanovené náplní práce.

6. Dokumentace školy

*třídní kniha pro kolektivní vyučování

*třídní kniha pro individuální vyučování – hudební obor

*kmenový výkaz individuálně vyučovaných žáků – hudební obor

*výkaz žáků a vyučovacích hodin

*katalog o průběhu studia – hudební obor

*katalog o průběhu studia – nehudební obory

*katalog nastudovaných skladeb

*rozvrh hodin podle žáků a vyučovacích předmětů

*přihláška na ZUŠ

*protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách

*kniha záznamů pedagogických rad

*kniha úrazů

*požární kniha

*protokoly a záznamy o provedených kontrolách

*kronika školy

*personální evidence

*hospodářská evidence související s provozem

*jednací protokol

*rozhodnutí o zařazení do sítě škol

*zřizovací listina

*zřizovací listina rady školy

*jmenování ředitele zřizovatelem

*statut školy

*školní řád

*plán práce školy

*úhrada za vzdělávání (školné)

*organizační řád

*vnitřní směrnice k ochraně majetku, k vedení účetnictví, k realizaci doplňkové  činnosti, o cestovném, pro užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT,  k výjezdům žáků, spisového a skartačního řádu, o FKSP, o vnitřním kontrolním systému, o DVPP, o doplňkové činnosti

*vnitřní platový předpis

*smlouvy s partnerskými školami

*hospodářská dokumentace

7. Zastupitelnost správních zaměstnanců

*vzájemná zastupitelnost správce budovy a vrátných (základní úkoly související se

zabezpečením provozu školy)

*vzájemná zastupitelnost uklízeček, případné dočasné rozdělení úklidových ploch

při dlouhodobé nepřítomnosti některé uklízečky podle pokynů školníka

8. Předávání a přejímání pracovních funkcí

Při odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel vedením agendy jiného pracovníka a stanoví, kdy a jak to musí být učiněno převzetí majetku  svěřeného do správy (např. užívání učebních pomůcek, nástrojů…), převzetí peněžní hotovosti se provádí písemně.

9. Organizační schéma školy

ŘEDITEL  -  ZÁSTUPCI ŘEDITELE  -  UČITELÉ

HOSPODÁŘKA, ASISTENTKA

ŠKOLNÍK

VRÁTNÍ-UKLIZEČKY

II. Činnosti všeobecného řízení a správy

1. Provoz školy

učitelé plní úkoly podle náplně práce a podle plánu práce školy, respektují vnitřní směrnice ZUŠ a všeobecně platnou pracovně právní legislativu

zástupci ředitele, vedoucí komisí, správní zaměstnanci plní úkoly podle organizačního řádu a pracovní náplně, respektují vnitřní směrnice ZUŠ a všeobecně platnou pracovně právní legislativu

uklízečky a vrátní se řídí pokyny správce budovy a plní úkoly vyplývající z pracovní náplně, respektují vnitřní směrnice ZUŠ a všeobecně platnou pracovně právní legislativu

2. Činnost administrativního a správního charakteru

Archivování písemností: za archiv písemností odpovídají v rámci pracovní náplně hospodářka a sekretářka kolektivního vyučování. Provádějí rovněž vyřazení písemností a dohlížejí na skartaci podle skartačního řádu.

Kabinety hudebních nástrojů, pomůcek a stejnokrojů vedou pověření zaměstnanci (viz příslušné „Organizační opatření“), evidují všechny nástroje podle inventárního seznamu, po dohodě s hospodářkou školy a sekretářkou kolektivního vyučování, pronajímají nástroje zákonným zástupcům žáků. Převzetí hudebních nástrojů se provádí písemnou formou. Pověření učitelé dodržují i další pravidla o nájmech, která jsou stanovena vnitřní směrnicí školy a vyžadují totéž od zákonných zástupců žáků. V tomto smyslu spolupracují s jednotlivými třídními učiteli. Do skladů mají přístup zaměstnanci pouze s pověřenými osobami.

Kabinet notového archivu spravuje pověřený učitel, eviduje všechny hudebniny, půjčuje jednotlivé materiály učitelům pouze písemnou formou.

Kabinet nosičů a knihovnu spravují pověření učitelé, evidují všechny hudebniny, půjčuje jednotlivé materiály učitelům pouze písemnou formou.

Kabinet PHV a HN spravuje pověřený učitel, který odpovídá za jeho provoz a užívání učebních pomůcek.

Do kabinetů je umožněn přístup pouze s pověřeným učitelem. Všechny vypůjčené materiály se vždy na konci roku vracejí do notového archivu.

Všeobecná údržba je prováděna správcem budovy, běžné opravy zajišťuje správce sám, event. ve spolupráci s vrátnými, další opravy řeší po dohodě s vedením školy a majitelem budovy.

Evidence majetku – správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy. Ve spolupráci se sekretářkou kolektivního vyučování eviduje počet, stav, rozmístění a použití zařízení, nástrojů a učebních pomůcek, přiděluje inventární čísla. Dává návrh na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek, didaktické techniky apod. řediteli školy. Vede sklad materiálu. Ve spolupráci se sekretářkou kolektivního vyučování přejímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladový inventář a učebnice. Hospodářka navrhuje provozní rozpočet školy ve spolupráci s ředitelem, fakturuje a  sdružuje všechny podklady pro zpracování hospodářské agendy školy.

Pokladní služba je prováděna hospodářkou školy podle vnitřní směrnice ZUŠ k ochraně majetku.

Personální evidence – je prováděna hospodářkou školy, která eviduje mzdy a platy. Eviduje pracovní příjmy, odvody z mezd, výplaty dávek nemocenského pojištění, vypočítává mzdové náležitosti pracovníků. Zpracovává všechny podklady pro mzdové sestavy, kontroluje oprávněnost, správnost a průkaznost mzdových dokladů. Navrhuje a projednává rozpočtovou rozvahu (mzdovou) ve spolupráci s ředitelem školy. Spolupracuje s příslušnými úřady státní správy a samosprávy a s firmou zpracovávající mzdy v celém rozsahu personální a mzdové agendy. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, sleduje stav a pohyb mzdového fondu. Evidenci pracovní doby pedagogických zaměstnanců zpracovává sekretářka kolektivního vyučování.

Vedení předepsané pedagogické dokumentace – předepsaná dokumentace je zpracovávána vedením školy, podle jeho pokynů vedou učitelé třídní knihy, kmenové výkazy, výkazy žáků a hodin, katalogové listy, rozvrh žáků a hodin, zpracovávají tematické a individuální studijní plány, vypisují a vydávají vysvědčení. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádějí vedoucí předmětových komisí, zástupci ředitele a ředitel. Třídní knihy spolu s deníkem prací souvisejících s přímou vyučovací povinností jsou v době nepřítomnosti učitele ve škole uloženy na určeném místě ve sborovně a dále slouží jako jeden z podkladů pro evidence pracovní doby.

III. Závěrečné ustanovení

Organizační řád vstupuje v platnost dne 1. července 2023 s účinností od 1. července 2023.

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ

Tradice Kvalita Porozumění