INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpracováno v souvislosti s doporučením statutárního města Liberec příspěvkovým organizacím k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název organizace:

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Adresa organizace:

Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1

Datová schránka - typ OVP - Právnická osoba

Identifikátor datové schránky: zpymu8w

Identifikátory organizace:

IČO 640 40 445, IZO 10241759, REDIZO 600080323

Detašovaná pracoviště

Chrastava, Turpišova 407

Zřizovatel

Statutární město Liberec

usnesením Zastupitelstva Liberce č. 61/96

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:

PROVOZ - získanými vlastní základní činností – úplata za vzdělávání, doplňková činnost a z rozpočtu zřizovatele

PLATY ZAMĚSTNANCŮ - od MŠMT ČR

Vedení školy

Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036
Julie Valentová zástupkyně pro individuální výuku tel.: 739 451 285
Ondřej Mašek zástupce pro kolektivní výuku tel.: 778 541 775    
Zuzana Škodová hospodářka školy tel.: 778 541 774    
Adriana Sovová asistentka tel.: 739 200 229    
Jan Kocourek školník tel.: 734 327 224    
     

 

Statutárním zástupcem organizace je Tomáš Kolafa jmenovaný do funkce ředitele školy s účinností od 1. 8. 2018 zřizovatelem statutární město Liberec. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165), dále organizační řád školy, který je povinným veřejným dokumentem a je umístěn na webu školy. Vymezení vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem je dán zřizovací listinou, která je umístěna na webu školy

 

GDPR - pověřenec

Pověřenec Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

WHITLEBLOWING

Informace zde...

Informace o škole poskytuje

poskytuje ředitel školy. V případě nepřítomnosti ředitele školy je možné se obrátit na statutárního zástupce ředitele nebo zástupce ředitele, popř. na hospodářku školy.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93. Odvolání je možné k OŠMS KÚ

Libereckého kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

-         přijímá sekretariát školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době

-         o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam

-         stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena

-         o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn

-         stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

-         žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení

-         není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

-         žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

-         sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti

-         z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí

-         anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a

-         v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

-         v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli

-         poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích

-         o postupu při poskytování informace se pořídí záznam

-         lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

-         dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení

-         pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží

-         jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.

-         proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

-         rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma

 

 

 

 

Písemné žádosti

pořízení papírové kopie – 1 list (A4) 3,- Kč
pořízení papírové kopie – 1 list (A3) 4,- Kč
pořízení kopie - CD 15,- Kč
odeslání informací dle sazebníku pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání informace § 17 zák. č. 106 /1999 Sb. 150,- Kč + zákon. odvody
204,- Kč/hodinu

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vybírání úhrad

 

Při vyžádání požadované informace „na počkání“ je žadatel povinen uhradit náklady hotově před

vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.

Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.

Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů

spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných

případech předem.

Záloha úhrady

Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých

nákladů.

Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50%

očekávané úhrady.

Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a

kopírování vyžádané informace.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se škola při výkonu své působnosti řídí

-         zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a související pracovně právní zákony, vyhlášky, nařízení vlády a metodická doporučení

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdější předpisů zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. (Základní umělecké školy tuto zprávu zpracovávají pouze dobrovolně.) Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva ZUŠ Liberec je umístěna na webu školy.

Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je umístěna na webu školy jako součást výroční zprávy ZUŠ Liberec o činnosti za uplynulý školní rok (viz vydaná rozhodnutí).

Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh). Tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné.

Zveřejňování smluv

Škola jako veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky zveřejňuje smlouvy, které uzavřela od 1. 2. 2015 s nejrůznějším subjekty (fyzickými i právnickými osobami), pokud s tím obě smluvní strany souhlasí. Příklady smluv – smlouvy nájmu, dodavatelské smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy za služby apod. V případě, že je smlouva uzavírána s fyzickou osobou, jsou osobní údaje ve smlouvě anonymizovány a teprve poté zveřejněny.

Školní vzdělávací program

Aktuální verze je uveřejněna na webu školy.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí dítěte do přípravného studia zjištění míry předpokladů pro studium základní hudební, resp. výtvarné, taneční a schopnosti. Podmínkou pro přijetí do studia I. a II. stupně a studia pro dospělé úspěšné je vykonání talentové zkoušky dle znění vyhlášky č. 71/2005 Sb. o ZUŠ.

Zveřejnění

Provozní rozpočet 2018

Provozní rozpočet 2019

Provozní rozpočet 2020

Střednědobý  výhled rozpočtu 2020 - 2023

Provozní rozpočet 2021

Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

Informace o schválení provozního rozpočtu na rok 2022

Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

Provozní rozpočet 2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2027

SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024-2027

NÁVRH PŘÍSPĚVKŮ A ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2028

Tradice Kvalita Porozumění