Školní řád

Š k o l n í   ř á d

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento školní řád stanovuje základní administrativní, ekonomická a organizační práva a povinnosti pro žáky, jejich zákonné zástupce a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a je vydán v souladu s § 30 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. S jeho zněním jsou žáci seznámeni prostřednictvím třídních učitelů a zákonní zástupci žáků se mohou se řádem seznámit na veřejně přístupném místě školy (čekárna v přízemí školy, webové stránky školy).

ČÁST PRVNÍ

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozlišovat.

2) Žáci mají dále právo:

a)    na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,

b)    zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

c)     na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

d)    využívat relaxačních míst ve škole v době před výukou a mezi vyučováním,  čekárny u hlavního vchodu a určených prostor v atriu.

3) Žáci i zákonní zástupci mají dále právo:

a)   na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

b)   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

c)    žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám a reálným možnostem školy. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

d)   mají právo zdarma (není-li stanoveno jinak) navštěvovat všechny interní i veřejné akce všech oborů školy, přičemž o místě, datu a čase konání jsou prokazatelně informováni např. třídním učitelem,

4) Zákonní zástupci, popř. osoby, které vůči zletilým žáků plní vyživovací povinnost, mají dále právo:

a)    po předchozí dohodě s vyučujícím navštívit vyučování a požadovat další informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Vyučující může vzhledem k charakteru vyučovací jednotky odmítnout nebo souhlasit s návštěvou zákonného zástupce. Při odmítnutí nabídne vyučující  zákonnému zástupci náhradní termín návštěvy,

b)    využívat čekárny u hlavního vchodu a určených prostor v atriu.

II. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

1) Žáci jsou povinni:

a)   řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b)   dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým, k sobě navzájem a ochaňovat školní majetek,

c)    docházet do vyučování pravidelně a včas,

d)   nosit požadované školní potřeby a oděv odpovídající charakteru vzdělávací činnosti,

e)   účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané akce, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

2) Zletilí žáci jsou dále povinni:

a)   informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b)   dokládat nepřítomnost ve vyučování telefonicky předem v kanceláři školy tel. 485 110 192 od 8 do 16 hod. – mimo tyto hodiny na telefonním záznamníku nebo na e-mailové adrese info@zusliberec.cz, e-mailové adrese třídního učitele prijmeniucitele@zusliberec.cz nebo na webu školy „elektronická omluvenka“, nejpozději však do 24 hodin a následně písemnou formou do žákovské knížky,

c)    plánovanou nepřítomnost omlouvat předem

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a)   zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b)   na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c)    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d)   dokládat nepřítomnost ve vyučování telefonicky předem v kanceláři školy tel. 485 110 192 od 8 do 16 hod. – mimo tyto hodiny na telefonním záznamníku nebo na e-mailové adrese info@zusliberec.cz, e-mailové adrese třídního učitele prijmeniucitele@zusliberec.cz nebo na webu školy „elektronická omluvenka“, nejpozději však do 24 hodin a následně písemnou formou do žákovské knížky,

e)   v případě delší nemoci žáka podat učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f)    plánovanou nepřítomnost omlouvat předem.

4) Pro školní matriku jsou povinni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci uvést údaje podle

§ 28, odst. 2 školského zákona:

a)   jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b)   údaje o předchozím vzdělávání,

c)    údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d)   údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e)   jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace vzdělávání

Studium na ZUŠ se řídí především Listinou základních práv a svobod, zák. č. 561/2004 Sb., zák č. 563/2004 Sb. a vyhl. č. 71/2005 Sb.

II. Typy studia a délka studia:

a)   Přípravné studium pro žáky od 5 let věku, délka max. 2 roky

b)   Studium I. stupně pro žáky základních škol, délka 7 let

c)    Studium II. stupně pro studenty středních a VOŠ v denní formě studia, délka 4 roky

d)   Studium pro dospělé pro osoby, které nespadají do ostatních typů studia, nejdéle 4 roky

III. Žáci a studenti jsou přijímáni do čtyř uměleckých oborů:

a)   hudební - dále jen HO

b)   taneční - dále jen TO

c)    výtvarný - dále jen VO

d)   literárně-dramatický - dále jen LDO

IV. Žáci jsou přijímáni:

a)   do přípravného studia od 5 let věku a prokáží předpoklady ke vzdělávání

b)   od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího

c)    od 14 věku let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do 1. ročníku II. stupně základního studia, dle svých dovedností, schopností a znalostí plní nejprve vzdělávací obsah I. stupně základního studia

d)   od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka

e)   v dodatečném přijímacím řízení, které podle možnosti oznámí ZUŠ pro starší žáky, a ti po vykonání řádné přijímací zkoušky mohou být zařazeni do studia I. nebo II. stupně a přijetí lze realizovat pouze za předpokladu, že uchazeč nastoupí na uvolněné místo žáka, který studium ukončil a na jehož místo nenastoupil žádný náhradník

f)    zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. První týden se koná zápis pro následující školní rok do všech uměleckých oborů. V době zápisu je pravidelná výuka omezena nebo zrušena. Všichni zájemci o studium vykonají přijímací zkoušku, při které prokáží předpoklady ke vzdělávání. Každý uchazeč obdrží číslo, pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí či nepřijetí ke studiu. Ve třetím červnovém týdnu ZUŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, náhradníků a neúspěšných uchazečů. Zveřejněný seznam musí být podepsán ředitelem ZUŠ. Přijatí uchazeči se v prvním týdnu nového školního roku zapíší do rozvrhů. Ve druhém a třetím týdnu v září budou školou osloveni náhradníci, kteří budou zapsáni na místa těch, kteří se v prvním zářijovém týdnu nezapsali do rozvrhu vyučování.

g)   vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka. Dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně. V přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.): jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotním postižení, zdravotním nebo sociálním znevýhodnění, o zdravotní způsobilosti a jméno, příjmení zákonného zástupce, jeho místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonní spojení. Dále jsou v matrice uvedeny údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a datum zahájení vzdělávání. Použití a ochrana všech osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V. Postupová zkouška, ukončení ročníku a ukončení vzdělávání

a)   Postupovou zkoušku vykonávají žáci hudebního oboru. Postupovou zkoušku hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Tuto zkoušku je možné nahradit úspěšnou účastí v okresním a vyšším kole soutěží příslušného oboru MŠMT ČR pro ZUŠ. Postupová zkouška se netýká žáků II. a III. ročníku II. stupně a žáků, kteří ukončují studium, není-li uvedeno jinak níže v odstavci c).

b)   Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci řádného studia I. a II. stupně obdrží na konci školního roku vysvědčení za každý ukončený ročník. Jsou klasifikováni za 1. i 2. pololetí podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. V pololetí obdrží výpis z vysvědčení.

c)    Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení, tanečního a divadelního představení,  dále veřejného vystoupení v rámci orchestrální či komorní hry nebo vystavení výtvarných prací na výstavě. V mimořádných případech se souhlasem ředitele formu postupové zkoušky organizované pro všechny umělecké obory.

d)   Žák přestává být žákem školy:

 • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
 • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
 • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
 • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 • o ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

VI. Organizace výuky

a)   vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b)   výuka probíhá formou individuální, skupinovou a kolektivní,

c)    vyučovací hodina trvá 45 minut, jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do bloků,

d)   nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli školy nebo jinému přítomnému učiteli,

e)   během vyučování není žákům dovoleno opouštět školní budovu,

f)    žák nemá nárok na náhradu zameškané vyučovací hodiny,

g)   zákonní zástupci mohou se souhlasem vyučujícího navštívit vyučovací hodinu,

h)   žák může být ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolněn zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do hudební nauky na jedno pololetí; ředitel školy stanoví individuálním studijním plánem náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušky. Písemná žádost musí být podána řediteli nejpozději do 14 dnů od zahájení pololetí školního roku nebo zahájení vzdělávání žáka. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelem školy, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka se stává součástí osobní dokumentace žáka. Všichni žáci, kteří studují podle individuálního vzdělávacího plánu, vykonají na konci každého pololetí ústní nebo písemnou zkoušku.

i)     škola může organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

j)    v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.

VII. Vstup a pohyb po škole

a)   budova je otevřena vždy 15 minut před zahájením výuky a uzavřena po ukončení výuky,

b)   k odchodu a příchodu do školy žáci využívají výhradně chodníků a přechodu pro chodce před vchodem do školy,

c)    žáci přicházejí do školy nejdříve 5 minut před začátkem vyučovací hodiny,

d)   při kolektivní výuce si žáci oděv a obuv ukládají do příslušných šaten

e)   při individuální a skupinové výuce se žáci v čekárně přezují a vše si odnesou do učebny,

f)    škola neodpovídá za cenné věci žáků (mobily, šperky, peníze..) a ostatní věci uložené mimo určené prostory,

g)   žáci se ve škole chovají ukázněně, respektují pokyny vyučujících,

h)   bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy,

i)     zákonní zástupci čekají na žáky v přízemí,

j)    pohyb cizích osob po budově školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

I. Bezpečnost, ochrana zdraví žáků a ochrana před sociálně patologickými jevy

a)   Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 

 

b)   Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející osoba žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Zákonní zástupci poučí své dítě o dodržování pokynů pedagogického dozoru a v době přepravy dodržování pokynů řidiče nebo vedoucího přepravy. Pro výjezdy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

 

c)    Při výuce v tanečním a výtvarném oboru zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

 

 

d)   Na počátku školního roku provádí třídní učitel poučení o zásadách bezpečného chování ve škole i při akcích pořádaných školou a zapíše je do třídní knihy a žákovské knížky.

 

 

e)   Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo při výjezdu, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Dotyčný vyučující si dle závažnosti úrazu zavolá na pomoc kolegu, přivolá odbornou lékařskou pomoc a do 24 hodin zapíše záznam do knihy úrazů v kanceláři ZUŠ. Zápis úrazu během výjezdu provede vedoucí výjezdu. Každý úraz nahlásí neprodleně vyučující řediteli školy, případně jeho zástupci. Škola vyhotoví záznam úrazu a v souladu s platnými předpisy jej předá zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žáku, dále pracovníkovi zajišťujícímu BOZP a PO, ČŠI ČR, popř. zřizovateli.

 

 

f)    Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit okamžitě osobám vykonávajícím dohled a následně řediteli školy.

 

g)   Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

h)    Žáci jsou na začátku školního roku proškolováni vyučujícími o bezpečnosti chování v rozsahu daném ředitelem školy a jsou seznámeni s provozními řády učeben.

i)     Při akcích konaných mimo školu, nesmí na jednu osobu připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

j)    Při akcích konaných mimo školu musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O konané akci se zákonní zástupci a žáci dovědí písemně nejpozději tři dny před akcí.

k)   Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

l)     V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. Pracovat s elektrickými spotřebiči, nástroji, přístroji mohou pouze pod dohledem vyučujícího a po předchozím proškolení, o kterém je proveden záznam.

II. Ochrana před sociálně patologickými jevy

a)   Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit a nosit do školy nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Ve škole není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

b)   Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 

c)    Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné řešení problémů takto ohrožených žáků.

 

 

d)   Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

 

 

e)   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

f)    Pedagogičtí pracovníci dbají, aby prvky etiky, povědomí práva, zdravého životnímu stylu a prevence v obecném slova smyslu byly zařazeny v souladu se školním vzdělávacím programem. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky v prostorách školy a při výjezdech žáků.

III. Zajištění ochrany osobních dat (GDPR)

 

a)    ZUŠ Liberec má zajištěnu službu nezávislého externího pověřence.

b)    Žáci i zákonní zástupci jsou s seznámeni na začátku každého roku s tím, jak ZUŠ Liberec

zabezpečuje ochranu osobních dat prostřednictvím dotazníku v žákovském sešitu.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

a)   Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté nebo zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

b)   Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

c)    Pokud žáci ukončí vzdělávání, vrátí všechny pronajaté a zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

I. Hodnocení a klasifikace

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve vyučovací jednotce probíhá ústní formou a písemnou formou. Klasifikace a verbální i písemné slovní hodnocení jsou dvojí: motivační a klasifikační. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací podle §3 vyhlášky o ZUŠ č.71/2005 Sb. Pokud žák nemůže být klasifikován pro více jak padesátiprocentní omluvenou absenci, je hodnocen slovem „neklasifikován“. Pokud je žák v prvním pololetí neklasifikován v hlavního předmětu, jeho celkový prospěch je hodnocen slovem „neklasifikován“. Pokud je žák v druhém pololetí neklasifikován v hlavního předmětu, jeho celkový prospěch je hodnocen slovem „neprospěl“ a opakuje ročník z hlavního předmětu. Prospěl-li v ostatních předmětech  (např. hudební nauka), pokračuje v dalším školním roce ve vyšším ročníku pouze v těchto předmětech a vyšší ročník bude uveden na první straně vysvědčení u příslušného předmětu (např.: Hudební nauka – 5.roč.). Celkově bude však hodnocen za stejný ročník jako v minulém školním roce.

Žáci jsou hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního roku:

-        1 – výborný

-        2 – chvalitebný

-        3 – uspokojivý

-        4 – neuspokojivý

Celkový prospěch stanovujeme na vysvědčení třemi stupni:

-        prospěl (-a) s vyznamenáním

-        prospěl (-a)

-        neprospěl (-a)

Průběžné hodnocení

V průběhu školního roku je žák v individuální výuce hodnocen minimálně jednou za měsíc známkou, kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky. Klasifikaci v kolektivní výuce zaznamenává učitel do interního formuláře, příp. do žákovské knížky.

Známka zahrnuje:

 • zvládnutí zadaných úkolů
 • úroveň domácí přípravy
 • aktivitu a přístup žáka k práci v hodině

Žáky hodnotíme a klasifikujeme s ohledem na jejich osobní maximum.

Pro hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou učitelé využít i alternativní formy hodnocení (např. razítka, obrázky, nálepky apod.), tyto prostředky mají pro žáky motivační funkci, nenahrazují klasifikaci.

Hodnocení v pololetí a na konci školního roku

V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. Tu stanovuje učitel na základě:

 • klasifikace v průběhu školního roku
 • posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti (vystoupení, výstavy apod.)
 • úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách (splnění učebních osnov hodnotíme stupněm 1).

V případech, kdy jsou učební osnovy rozpracovány do delších časových celků než jeden rok (např. ve výtvarném oboru, ve II. stupni hudebního oboru, v komorní hře apod.), klasifikujeme pokroky žáka směrem ke splnění daných učebních osnov.

Za mimořádné výkony a reprezentaci školy může být žák odměněn pochvalou, kterou navrhuje učitel a schvaluje ředitel školy.

Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku

 • absolvování nejméně jednoho vystoupení, koncertu, výstavy, představení za školní rok nebo úspěšné vykonání komisionální zkoušky.

Kritéria pro absolvování stupně

 • splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ s hodnocením nejhůře stupněm 3 (uspokojivý)
 • absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, případně komisionální zkouška před komisí složenou nejméně ze tří učitelů

Komisionální zkoušky

 • podléhají platné legislativě
 • učitel si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé absenci žáka) vyžádat jejich konání

Zásady hodnocení

 • žák musí vědět, za co bude hodnocen
 • vycházíme z pozitivního hodnocení žáka
 • při hodnocení je možné přihlédnout k momentální indispozici žáka

Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení

 • 1 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, je schopný samostatné přípravy (přiměřeně ke svému věku), projevuje zájem o zvolený obor
 • 2 – zadané úkoly a učební osnovy plní žák s drobnějšími nedostatky (na nižší úrovni)
 • 3 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, jeho domácí příprava je průměrná
 • 4 – žák neplní zadané úkoly a učební osnovy, má zásadní nedostatky v domácí přípravě

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno výše uvedenými klasifikačními stupni. Škola nevyužívá slovní hodnocení na vysvědčení.

II. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

a)   Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími.

b)   Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky.

c)    Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

d)   Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí i na počtu vyučovacích hodin příslušného předmětu a na jeho povaze.

e)   Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména:

 • Účelem zkoušení není nacházet za každou cenu mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit především to, co umí.
 • V případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována – přitom tento způsob může být použit pouze jako doplňková forma výuky.
 • Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
 • Ředitel školy a odpovídající učitelé jsou povinni seznámit ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů.

III. Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku

a)   Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním.

b)   Mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.

c)    Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

d)   Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.

IV. Opravné zkoušky

a)   Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, koná opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku konat nelze.

b)   Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín.

V. Komisionální zkoušky

a)   Žáci, kteří studují dle učebních plánů, vykonávají komisionální zkoušky:

 • při postupových zkouškách,
 • při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,
 • při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
 • při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,
 • při opravných zkouškách.

b)   Žáci, kteří studují dle školního vzdělávacího programu, vykonávají komisionální zkoušky:

 • při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně (může nahradit absolventský koncert, výstava),
 • při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,
 • při opravných zkouškách,
 • při zkoušce z hudební nauky (je-li žák uvolněn z pravidelné docházky)

c)    Zkušební komise je nejméně tříčlenná a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru. Členy komise jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. O hodnocení zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.

VI. Výchovná opatření

a)   Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

b)   Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

c)    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

d)   Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. V případě naplnění předchozího odstavce (odst. c) ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání a ekonomická část

I. Úplata za vzdělávání

a)   Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V ZUŠ se platí úplata za vzdělání (dále jen školné), které je splatné ve dvou pololetních splátkách (za l. a 2. pololetí školního roku) bankovním příkazem na účet školy nebo hotovostní platbou přímo v bance.

b)   Příkaz k úhradě s vysvětlením o způsobu úhrady obdrží žáci od svého třídního učitele a je splatný za 1. pol. do 15. října nebo pátku před tímto termínem, za 2. pol. do 15. února nebo do pátku před tímto termínem. Školné stanovuje ředitel podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradil školné ve stanoveném termínu, upozorní je po 10 dnech třídní učitel prokazatelným způsobem (telefonickým upozorněním se současným zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou prokazatelnou formou). Po třetím upozornění předá třídní učitel podklady k vymáhání školného ředitelství školy. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného za vzdělávání vrátit.

II. Snížení nebo rozložení úplaty za vzdělávání

a)   Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání, prospěchu i sociálním poměrům žáka, může ředitel školy částečně osvobodit žáka od platby školného na jedno pololetí. Při dlouhodobé a prokazatelně oznámené nepřítomnosti žáka (lázeňský pobyt, léčení apod., nejméně a nepřetržitě však 3 měsíce) může zletilý žák nebo zákonní zástupci žáka požádat o zkrácení platby školného v následujícím pololetí.

b)   Zákonný zástupce může ředitele písemně požádat o rozložení plateb úplaty za vzdělávání (splátkový kalendář) v rámci jednoho pololetí. Ředitel informuje zákonného zástupce nebo zletilého žáka písemnou formou o souhlasu nebo nesouhlasu, popř. změnou navrženého splátkového kalendáře.

c)    Škola na vyžádání zákonného zástupce nebo zletilého žáka vystaví potvrzení o předepsaných nebo uhrazených úplatách za vzdělávání.

III. Pronájem hudebních nástrojů a stejnokrojů

a)   Žáci HO mají právo si podle možnosti ZUŠ pronajmout hudební nástroj školy a stejnokroje na období od 1. září do 31. srpna. Žáci nebo jeho zákonní zástupci potvrzují převzetí pronajaté věci svým podpisem na „smlouvě o krátkodobém pronájmu“ a ručí za řádné zacházení s ní. V případě poškození hradí opravu. Navrácení se provádí s písemným záznamem.

b)   Dále žáci HO mohou formou pronájmu využívat hudební nástroje, které svou velikostí nemůže škola pronajmout mimo budovu ZUŠ (např. cembalo, varhany, bicí apod.). Pronájem se pak realizuje v rámci tzv. cvičných hodin.

c)    Pravidelné opravy a údržbu výše uvedeného majetku škola provádí z důvodů ekonomické výhodnosti a úspory obvykle v průběhu hlavních prázdnin v červenci a srpnu. Proto tento majetek po předchozím prokazatelném upozornění (alespoň 30 dnů) zákonných zástupců nebo zletilých žáků převezme škola k opravě a údržbě do konce června.

IV. Příspěvek na SRPDŠ ZUŠ a KPS

a)   SRPDŠ ZUŠ = Sdružení rodičů a přátel školy. KPS = Kruh přátel Severáčku. Oba subjekty jsou občanskými sdruženími (právnické osoby s vlastním IČO) a podporují hlavní činnost ZUŠ vyplývající z její zřizovací listiny.

b)   Po dohodě s výborem SRPDŠ ZUŠ, KPS a vedením školy dobrovolně přispívají zákonní zástupci stanovenou finanční částkou do fondů SRPDŠ a KPS, z kterých se přispívá na mimoškolní aktivity žáků, např. zájezdy, koncerty, účast v soutěžích, malé odměny absolventům a vynikajícím žákům. Dále se hradí např. nájmy koncertů mimo budovu školy, materiál pro VO, kostýmy pro LDO a TO apod. Rozdělování a hospodaření s fondem zajišťují výbory SRPDŠ a KPS jako samostatné subjekty (právnické osoby).

V. Příspěvek na dopravu

a)   Žáci, kteří vystupují mimo budovu školy a využívají dopravních služeb, které zajišťuje ZUŠ, dle charakteru akce a její finanční náročnosti, přispívají poměrnou částkou z ceny dopravy. Příspěvek na dopravu stanovuje ředitel školy.

b)   Platby od žáků vybírají v hotovosti příslušní učitelé, kteří jej spolu se seznamem platících žáků předají sekretariátu školy. Potvrzení o úhradě vydává sekretariát školy. Platby lze vybírat také bezhotovostně na jedinečné variabilní symboly. Pokud je celý příspěvek hrazen z jiných zdrojů, jsou žáci osvobozeni od platby. Příspěvek na dopravu nehradí žáci, kteří se účastní soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR nebo Ministerstvem kultury ČR nebo žáci, kteří reprezentují školu na zvlášť tomu hodných akcích s ohledem na finanční možnosti školy.

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

a)    Školní řád je platný pro všechna pracoviště ZUŠ Liberec (Liberec, Frýdlantská;  Chrastava, Turpišova; Hrádek nad Nisou, Komenského).

 

b)    Je vyvěšen v čekárně školy a na webových stránkách školy.

 

c)    Žáci a zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem vždy na začátku nového školního roku nebo v době nabytí jeho účinnosti.

 

d)    Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2018, následně schválen Radou školy a nabývá účinnosti dnem 3. září 2018.

 

V Liberci dne 29. 8. 2018                                                             Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ