Obecné informace

Informace pro veřejnost

Podle zákona č. 106/99 Sb. o poskytování informací

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, IČO 640 40 445, IZO 10241759

Pracoviště ZUŠ Liberec: Liberec, Frýdlantská ul.; Chrastava, Turpišova ul.; Hrádek nad Nisou, Komenského ul.

Zřizovatel: Statutární město Liberec
(§36 č.367/90 Sb., §31 č. 576/90 Sb., § 14 č. 564/90 Sb., usn. Zast. Liberce č. 61/96)

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky: získanými vlastní základní činností – povinná úplata za vzdělávání (školné), doplňková činnost přijatými z rozpočtu zřizovatele a místně příslušnému krajského úřadu

Vedení školy

Tomáš Kolafa ředitel tel.: 605 570 036
Julie Valentová zástupkyně pro hudební obor
tel.: 739 451 285
Anna Langrová zástupkyně pro hudební obor
tel.: 739 451 286
Ondřej Mašek zástupce ředitele pro nehudební obory tel.: 778 541 775
Zuzana Škodová
hospodářka školy tel.: 778 541 774
Hana Kellerová sekretářka kolektivního vyučování tel.: 739 200 229
Květoslav Kozák
školník tel.: 734 327 224

Přijímací řízení: předpokladem přijetí dítěte do ZUŠ jsou základní hudební, resp. výtvarné, taneční schopnosti, zájem o estetické činnosti a spolupráce se zákonnými zástupci dítěte.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ZUŠ řídí:
561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 250/2000 Sb., 143/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 317/2005 Sb., 647/2004 Sb., 71/2005 Sb., vnitřní směrnice a školní řád.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za předcházející školní rok je k nahlédnutí v kanceláři školy a na webových stránkách školy.

Přijímání, vyřizování podnětů nebo stížností a informace o škole zajišťuje kancelář školy. Odvolání proti rozhodnutí školy lze podat písemně do 15 dnů po doručení prostřednictvím ředitele ZUŠ na Krajský úřad Libereckého kraje.

Školská rada je zřízena a pracuje ve složení Pavlína Stránská, Ilona Kopecká a Jiřina Goldsteinová.

Sazebník za poskytování informací
Materiálové náklady (3,-Kč za každou stranu pořízené fotokopie nebo tisku A4, 20-Kč za disk s informacemi), doručovací náklady (podle platného ceníku pošty).

Informace pro zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků jsou bezplatné.