Informace COVID-19

Na této stránce uvádíme informace

o aktuální situaci v ZUŠ v souvislosti s COVID-19

*Výuka od 8. 6. 2021

Vážení rodiče,

od 8. června 2021 se mění podmínky dokládání negativity žáků na základních uměleckých školách

pro skupiny žáků 10 a více. Lhůta platnosti čestného prohlášení se prodloužila ze 3 na 7 dní.

Tomáš Kolafa, ředitel školy; 9. 6. 2021, 14:00 hodin

 

*Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je ZUŠ Liberec od pondělí 24. 5. 2021 otevřena za těchto podmínek:


Výuka poběží bez omezení ve skupině do 10 žáků ve všech uměleckých oborech.


Jedinou výjimkou je kolektivní výuka nad 10 žáků starších šesti let, kde je dána povinnost

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny nebo

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami nebo

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování neuběhlo 90 dní nebo

odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Čestné prohlášení zákonných zástupců lze také odeslat na e-mail pedagoga před výukou. U žáků, kteří navštěvují více předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní zaměření zvlášť (např. v pondělí na výuce v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudební nauce, ve středu na orchestru atd).

Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných prohlášení bude realizována dne 31. 8. 2021.


Vzor čestného prohlášení naleznete pod touto informací.


Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.


V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).


Zatím nelze ve škole pořádat žádné akce pro rodiče ani veřejnost, protože vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.


Děkuji Vám za spolupráci


Tomáš Kolafa, ředitel školy; 18. 5. 2021, 19:00 hodin

 

Čestné prohlášení zákonného zástupce

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LIBEREC, FRÝDLANTSKÁ 19

Čestné prohlášení zákonného zástupce

(vyplněné a oskenované lze zaslat e-mailem před výukou učiteli nebo odevzdat v listinné podobě před výukou)


Jméno dítěte:


Rok narození:


Čestně prohlašuji (nehodící se, prosím, škrtněte), že můj syn / moje dcera  absolvoval / absolvovala


ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,

s negativním výsledkem.


Jméno zákonného zástupce:


Datum vyplnění:


Podpis zákonného zástupce:   *Navýšení počtu osob pro výuku venku od 10. 5. 2021 a změna pro děti mladší 6 let

Vážení rodiče,

MŠMT dnes odpoledne upřesnilo počet žáků, kteří se mohou od 10. 5. 2021 účastnit výuky venku:
maximální počet osob ve skupině zvyšuje z původních 20 osob na 30 osob a potvrzení o negativním testu pro účast na těchto aktivitách v ZUŠ nemusí dokládat děti do 6 let věku. Ostatní informace ze 4. 5. 2021 zůstávají v platnosti.

Přeji Vám pěkný víkend
Tomáš Kolafa, ředitel školy, 7.5.2021


*Čestné prohlášení pro výuku mimo budovu ZUŠ - od 10. 5. 2021

Čestné prohlášení zákonného zástupce - platí pouze pro výuku mimo budovu školy
(vyplněné a oskenované lze zaslat e-mailem před výukou učiteli nebo odevzdat v listinné podobě před výukou)


Jméno dítěte:

Rok narození:

Čestně prohlašuji (nehodící se, prosím, škrtněte), že můj syn / moje dcera

*nejdéle před 72 hodinami absolvoval/a antigenní test určený pro sebetestování povolený Ministerstvem zdravotnictví (MZd) s negativním výsledkem nebo

*nejdéle před 7 dny RT-PCR absolvoval/a  vyšetření s negativním výsledkem nebo

*prodělal/a  laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní nebo

*má vystaven certifikát MZd, že uplynulo nejméně 14 dní od poslední aplikace očkovací látky


Jméno zákonného zástupce:

Datum vyplnění:

Podpis zákonného zástupce:

 

*Výuka od 4. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 5. 2021 lze v ZUŠ Liberec prezenčně vyučovat v nejvyšším počtu 3 žáků + jeden pedagog v jedné skupině v budově. Žáci nejsou povinni se podrobovat testování nebo dokladovat prodělané virové onemocnění. Na tuto skupinu se nevztahuje podmínka plochy 15 m2 na jednu osobu.

Prezenční výuka ve škole:

*individuální výuka hudebního a literárně dramatického oboru

*„nástrojové kroužky" přípravného studia hudebního oboru

*komorní hra a komorní zpěv do počtu tří žáků

*čtyřruční hra na klávesové nástroje

*hlasová výchova sborového zpěvu do počtu tří žáků

*korepetice v hudebním oboru (korepetitor, žák, třídní učitel)

Konkrétní informace k výuce Vám poskytnou třídní učitelé.

 

Od 10. 5. 2021 lze v ZUŠ Liberec vyučovat ve venkovním prostředí 4 až 20 žáků v jedné skupině za těchto podmínek:

*na jednoho žáka připadá alespoň plocha 15 m2 na jednu osobu

*výuka je administrativně realizována jako tzv. výjezd žáků (rodiče písemně potvrdí tř. učiteli účast na vyučovací hodině)

*žáci budou mít sraz nejdříve 15 minut před výukou v místě výuky, rozchod je v místě výuky,

*při stálé teplotě nejméně 18 stupňů Celsia a vhodných povětrnostních podmínkách (bez deště, silného větru apod.)

*žák před výukou doloží písemné čestné prohlášení zákonného zástupce (lze zaslat e-mailem předem učiteli),
                    * že nejdéle před 72 hodinami absolvoval antigenní test určený pro sebetestování a povolený Ministerstvem
                      zdravotnictví (MZd) s negativním výsledkem nebo
                     * nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo
                     * prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní nebo
                     * má vystaven certifikát MZd, že uplynulo nejméně 14 dní od poslední aplikace očkovací látky


Podrobné informace a formulář na čestné prohlášení obdržíte od třídních učitelů.
Vzhledem k trvajícím omezením se nejedná o obnovení běžné kolektivní výuky, ale možnost či nabídku těch studijních zaměření, jejichž charakter vzdělávání a velikost skupiny to umožňují. To znamená, že vnější prostory nejsou vhodné pro některá studijní zaměření.  

V případě dotazů se na nás prosím obraťte (třídní učitel nebo vedení školy).

Děkuji Vám a jsem s přáním pěkného dne
Tomáš Kolafa, ředitel školy, 5. 5. 2021

 

 

*Informace k 3. 5. 2021

Vážení rodiče, přátelé,

celou dobu se nic neděje a zčistajasna se může od zítřka v ZUŠ učit takto (před chvílí to vyhlásil pan Plaga na Twitteru):
V ZUŠ bude od zítra v 7 krajích (platí i pro Liberecký) umožněno skupinové vzdělávání pro 3 osoby. Venkovní vzdělávání pak pro max 20 osob (pro 1 osobu 15 m2). Podmínkou je doložení negativního Ag či PCR testu.

Zítra bude vedení školy vyhlášení pana ministra Plagy řešit - musíme počkat na oficiální informace v datové schránce.
Teprve potom je možné organizačně zajistit nové varianty výuky. Prosíme o trpělivost, tak výraznou změnu nelze udělat mávnutím kouzelného proutku.

Nyní platí, že individuální výuka běží dál prezenčně (bez prokazování testů). Skupinová a kolektivní distančně.
Výuka o 3 žácích, respektive venkovní výuka 20 osob může proběhnout pouze za předpokladu,
že žáci odevzdají učiteli negativní výsledek Ag nebo PCR testu (vydaný základní/střední školou nebo testovacím centrem). ZUŠ nemá časové, prostorové a finanční prostředky na testování žáků.

S přátelským pozdravem

Tomáš Kolafa, ředitel, 3.5.2021, 18 hodin

 

*Od pondělí 19. 4. 2021 vyučujeme prezenčně sólový zpěv

Vážení rodiče,

na základě informace MŠMT, která byla dnes doručena do datové schránky školy,
je povolena od 19. 4. 2021 prezenční individuální výuka sólového zpěvu.

Přeji Vám pěkný den
Tomáš Kolafa, 13. 4. 2021, 14:30 hodin


*Od pondělí 12. 4. 2021 vyučujeme prezenčně individuální výuku a ostatní distančně

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 začne prezenční výuka jeden učitel + jeden žák v hudebním a literárně dramatickém oboru. Kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech dál pokračuje distančně. V případě časového překrývání  individuální výuky s ostatními kolektivními předměty kontaktujte, prosím, pedagogy obou předmětů. Snahou všech učitelů bude nalézt řešení např. změnou v rozvrhu individuální výuky.

Jedinou výjimkou je výuka sólového zpěvu, která jeden týden bude probíhat distančně a druhý týden v rámci individuální konzultace v budově školy. Učitelé zpěvu se domluví osobně se žáky a jejich zákonnými zástupci na průběhu výuky.

V budově školy jsou všichni žáci povinni nosit roušku a dospělí respirátor.  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, není rouška v učebně vyžadována při dodržení požadovaného odstupu 2 metry.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (např. doprovod nejmladších žáků do učebny).

Zákonní zástupci, kteří oznámí, že pro jejich děti a nepřímo pro členy domácnosti je prezenční výuka riziková, budou i nadále po dohodě s učiteli moci pokračovat v distanční výuce.

Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku, mohou vstoupit do školy nejdříve 5 minut před vyučovací hodinou a po jejím skončení nejkratší cestou opustí budovu školy. Žáci se nesmějí na chodbách budovy scházet s ostatními žáky a mohou se pohybovat pouze v rámci výuky.

Žáci ZUŠ se netestují.

Pedagogové jsou povinni se 1x týdně testovat (povětšinou v pondělí). Může se stát, že pozitivně testovaný pedagog bude muset opustit budovu školy. Pak zajistíme přítomnému žákovy dohled dospělé osoby do konce vyučovací hodiny a budeme kontaktovat jeho rodiče. Zákonné zástupce žáků, kteří mají výuku v dalších hodinách, budeme obratem kontaktovat. Náhradu výuky si s rodiči telefonicky domluví třídní učitel.

Uděláme maximum, aby Vaše děti byly v pohodě.

V případě dotazů se prosím obracejte na vedení školy.  

Děkujeme

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

 

*28. 3. 2021 Den učitelů, poděkování a velikonoční přání

Vážení rodiče,

před 426 lety se narodil Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog, filozof, pedagog a spisovatel.

Během svého života napsal celou řadu textů a knih, jejichž obsah je platný dodnes.
Jeho dílo a myšlenky daly učitelské profesi důležitost, kterou právě v dnešní době vnímáme intenzivněji než kdykoliv jindy.

Během uplynulého roku jste vážení rodiče vedle rodičovských povinností na sebe vzali také povinnosti učitelské. A tak mi dovolte, abych i Vám ke dni učitelů poděkoval za podporu a popřál Vám mnoho sil a trpělivosti.

S velikonočními svátky přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a především naději, která nás přenese do tolik očekávaných klidných vod. Věřím, že přes všechna protivenství po nějakém čase naše děti řeknou, že jsme dnešní situaci společnými silami zvládli dobře.

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ

*Od 4. 1. 2021 vyučujeme distančně

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 se do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků v budovách základních uměleckých škol.
Všichni pedagogové a žáci přecházejí na distanční výuku.

Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu
a všechny detaily související s výukou a motivací Vašich dětí.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa, ředitel
30. 12. 2020; 10:00 hodin

INFORMACE MŠMT O VYHLÁŠENÍ DISTANČNÍ VÝUKY - čtěte zde

 

*Volné dny 21. a 22. 12. 2020

Vážení rodiče,

pondělí 21. a úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT jako volné dny.

Výuka končí v pátek 18. 12. 2020 podle rozvrhu.
 

Pokud nebude v průběhu vánočních prázdnin
stanoveno jinak, předpokládáme nástup žáků do ZUŠ
v pondělí 4. 1. 2021 v režimu individuální výuky,
popř. individuální konzultace pro žáky všech uměleckých
oborů - pro žáky připravující se na přijímací talentové
zkoušky, sociálně znevýhodněné a mimořádně talentované.

Provoz by byl v režimu výuky od 25. 11. do 6. 12. 2020 – viz níže.


S přáním příjemně prožitých vánočních dnů

Tomáš Kolafa, ředitel
16. 12. 2020; 10:00 hodin

INFORMACE MŠMT O VOLNÝCH DNECH - čtěte zde...


*Výuka ZUŠ Liberec od 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

ZUŠ Liberec může od 7. prosince 2020 vyučovat skupiny do deseti osob včetně učitele. Konkrétní informace, jak bude probíhat vyučování v jednotlivých uměleckých oborech, Vám sdělí třídní učitelé (především dělení skupin a časový rozpis).

Jednohodinová kolektivní výuka bude probíhat rotačně. Jeden týden část  žáků prezenčně ve škole a druhá u počítače doma (stream z prezenční výuky) a další týden se skupiny vystřídají.

Vícehodinová kolektivní výuka bude dělena na skupiny, kdy se všechny děti setkají prezenčně ve škole a zbylá část hodiny bude offline, zadáním úkolů. Např. tříhodinová výuka se rozdělí na tři skupiny žáků, z nichž každá se postupně po hodině vystřídá ve škole a další dvě hodiny si žáci během týdne splní zadané úkoly doma.

Učitelé ZUŠ Liberec si jsou vědomi toho, že na základních školách probíhá také rotační výuka, která každý týden mění situaci. Změn s rozvrhy a střídáním prezenční a distanční výuky nás v dalších dnech a týdnech čeká více než doposud.

Naším cílem bude maximální snaha vyhovět. Mohou ale nastat rošády, jejichž řešení bude vyžadovat delší čas a trpělivost rodičů i školy.

Děkuji Vám

Tomáš Kolafa, ředitel
2. 12. 2020; 15:00 hodin

VYSVĚTLIVKY

Příklady kolektivní výuky

JEDNOHODINOVÁ – hudební nauka, komorní hra, přípravná taneční výchova,...

VÍCEHODINOVÁ – soubory, orchestry, taneční obor, výtvarný obor, literárně-dramatický obor, sborový zpěv,...

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020 - čtěte zde...

 

Vážení rodiče,

základní umělecké školy budou moci od 7. prosince 2020 otevřít lekce do deseti osob včetně učitele. Dosud byla možná jen výuka jeden na jednoho. Konkrétní informace, jak bude probíhat vyučování v jednotlivých uměleckých oborech Vám sdělíme v průběhu týdne e-mailem, e-ŽK a na tomto webu

Tomáš Kolafa, ředitel
29. 11. 2020; 17:00 hodin

 

*Úpravy rozvrhu

individuální výuka-hudební nauka nebo kolektivní výuka

Vážení rodiče,

s přechodem na prezenční individuální výuku dochází u některých žáků
ke kolizi mezi individuální výukou a distanční výukou hudební nauky.
Pokud vám koliduje hudební nauka, máte možnost v rámci distanční výuky
využít hodiny hudební nauky stejného ročníku v jiný den.

Změnu lze dojednat s panem učitelem Milošem Bařinkou,
který je vedoucí oddělení hudební teorie,
a který vám pomůže s výměnou hodiny hudební nauky.
Pište prosím na e-mail  barinka@zusliberec.cz

V případě kolize individuální výuky s ostatními kolektivními předměty kontaktujte,
prosím, pedagogy obou předmětů. Snahou všech učitelů
je nalézt řešení např. změnou v rozvrhu individuální výuky.

Rozvrhy hudební nauky a koletivních předmětů naleznete zde...

S přáním pěkného dne
Tomáš Kolafa, ředitel

23. 11. 2020; 13:45 hodin
29. 11. 2020; 10:30 hodin aktualizováno

 

*Výuka ZUŠ Liberec od 25. 11. 2020 do 6. 12. 2020

Vážení rodiče,

výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
Od 25. 11. 2020 je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční
individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák);
u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole i výuce ve třídě. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost
alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor
školy je obecně možný jen v důvodných případech za
přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní
zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí,
kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského
zařízení, krajské hygienické stanice, osoby
zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že ve 4. stupni semaforu (PES)
výuka v ZUŠ probíhá distančně a je umožněna prezenční
individuální výuka dle rozvrhu v hudebním nebo literárně dramatickém oboru
nebo osobní konzultace ve všech uměleckých oborech.

Učitelé, kteří spadají do rizikové skupiny osob, mohou učit
nadále distančně, ale mají povinnost do úterý 24. 11. 2020
se zákonnými zástupci projednat pokračování distanční výuky.

Zákonní zástupci žáků, kteří oznámí, že je pro jejich děti prezenční výuka
riziková, budou i nadále po dohodě s učiteli moci pokračovat v distanční výuce.

Kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech běží i nadále plně distančně.

Konzultace jsou možné pro žáky napříč všemi uměleckými obory,
kteří se připravují na talentové přijímací zkoušky nebo pro žáky mimo-
řádně talentované či sociálně znevýhodněné.

Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku, mohou vstoupit do školy
nejdříve 5 minut před vyučovací hodinou a po jejím skončení nejkratší cestou
opustí budovu školy. Žáci se nesmějí na chodbách budovy scházet s ostatními
žáky a mohou se pohybovat pouze v rámci výuky.
Osoby, které doprovázejí žáky uvnitř budovy, mají povinnost zapsat do trasovací knihy
své jméno, příjmení, čas příchodu a odchodu.

V případě dotazů a další podpory kontaktujte školu.

Přeji Vám a Vašim nejbližším mnoho zdraví, sil a trpělivosti

Tomáš Kolafa, ředitel

22. 11. 2020; 13:00 hodin

29. 11. 2020; 10:00 aktualizováno

OPATŘENÍ PES MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

OPATŘENÍ PES MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ (MŠMT)

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD 25. 11. 2020 A OD 30.11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 30. 11. DO 12. 12. 2020

 

*Výuka ZUŠ Liberec po 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

výuka ZUŠ Liberec pokračuje distančním způsobem.

Více čtěte zde...

Tomáš Kolafa, ředitel
12. 11. 2020; 17:00 hodin

 

*Dotazník + ředitelské volno 16. 11. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 16. 11. 2020 je v ZUŠ Liberec vyhlášeno ředitelské volno – výuka neprobíhá.

V odpoledním čase 16. 11. budou pedagogové pracovat v rámci předmětových komisí:
•    další vzdělávání učitelů v IT oblasti
•    dotazník pro rodiče
•    hodnocení a zkušenosti z online a offline výuky
•    příprava výstupů z online výuky (videonahrávky, audionahrávky, soubory fotografií,..) pro rodiče s vánoční tématikou

Vážení rodiče, 

velmi si vážíme vaší podpory. Chceme učit, jak nejlépe dovedeme, a proto si vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku (2 otázky). Naší snahou je nalezení oboustranně nejúčinnějšího způsobu výuky na dálku (distanční výuka), jak výuka probíhá a kterou z forem výuky preferujete. Dotazník je anonymní.

Dotazník naleznete na webu školy na titulní stránce Nejčastěji hledáte... Dotazník pro rodiče nebo přímo na odkazu https://www.zusliberec.cz/dotaznik/

V případě dotazů prosím pište a telefonujte na mobilní telefony vedení školy

S přáním všeho dobrého

Tomáš Kolafa, ředitel
11. 11. 2020; 15:00 hodin

*Od 14. 10. 2020 vyučujeme distančně

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 z 30. 9. 2020 bude provoz základních uměleckých škol organizován tak,
že se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
Všichni pedagogové přecházejí na distanční výuku.

Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu
a všechny detaily související s výukou a motivací Vašich dětí.

Distanční výuka bude realizována od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020,
od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny celorepublikové podzimní prázdniny,
během kterých se předpokládá, že budeme mít informace, jak bude probíhat výuka od 2. listopadu 2020.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa, ředitel
13. 10. 2020; 11:00 hodin

*Podrobnější informace k provozu školy od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 můžeme prezenčně vyučovat v budově školy individuální výuku hudebního a literárně dramatického oboru.

Skupinová a kolektivní výuka bude probíhat jako doposud – distančně (z budovy školy nebo z místa bydliště učitele).

Do budovy školy má povolen vstup zdravý žák bez příznaků virového onemocnění. Rodičům je do školy vstup zakázán.

Žáci mohou vstupovat do školy nejdříve 5 minut před výukou.

Žáci se v učebně vystřídají v průběhu přestávky a nesmějí být spolu uvnitř učebny.

Pohyb ve veřejných prostorách budovy je možný pouze v roušce.

Výuka probíhá v roušce, kromě výuky dechových nástrojů, žáků do 11 let věku a kromě učitelů, kteří se uzdravili z covidu.

Nadále platí, že je zakázáno zpívat. Učitelé zpěvu, kteří považují efektivnější výuku zpěvu distanční formou, se mohou s rodiči domluvit, že budou učit nadále distančně. Učitelé zpěvu, kteří se uzdravili z covidu a mají test na dostatečnou hladinu protilátek nebo obdobné lékařská potvrzení, mohou prezenčně učit zpěv bez omezení.

Výuka individuální hlasové průpravy žáků sborového zpěvu bude probíhat po dohodě vyučujících s rodiči.

Výuka individuálního přednesu žáků literárně dramatického oboru bude probíhat po dohodě vyučujících s rodiči.

Učitelé v karanténě vyučují distančně do doby ukončení jejich karantény.

Učitelé, kteří mají v úvazku navazující ročník přípravného studia individuální výuky, rozdělí žáky po dohodě s rodiči výuku po 20 minutách na jednoho žáka.

Pokud rodiče vysloví obavu z prezenční individuální výuky v budově školy, mohou si sjednat s učiteli online distanční výuku.

MŠMT vyhlásilo od 26. do 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

Kéž by nám to tak vydrželo alespoň do příštího pátku.

Přeji vše dobré
Tomáš Kolafa, 9. 10. 2020, 14:15 hodin

 

*Provoz školy od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020

na území celé České republiky omezuje provoz ZUŠ tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků

na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ,

s výjimkou individuální výuky v HO a LDO ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).


Pro ZUŠ platí zákaz zpěvu na hodině sólového zpěvu (výuka probíhá, ale nesmí se zpívat :-o).


Skupinová a kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech běží i nadále distančně.

Podrobnější informace Vám zašlu během zítřka.


Tomáš Kolafa, ředitel
8. 10. 2020, 18:45 hodin

*Uzavření školy, distanční výuka

Vážení rodiče,

s odvoláním na nařízení KHS Libereckého kraje (KHSLB 19867/2020), které bylo vydáno před pár okamžiky,
se předchozí informace o provozu ZUŠ Liberec v prach obrací.

S účinností od středy 7. 10. 2020 do pátku 16. 10 2020 je ZUŠ Liberec uzavřena a výuka bude probíhat distančně.

Třídní učitelé Vás a Vaše děti budou kontaktovat, aby s Vámi dojednali detaily distanční výuky.
Distanční výuka bude probíhat v době pravidelného odpolední rozvrhu.
Případné změny v čase distanční výuky prosím dojednejte s třídními učiteli.

Máte-li další otázky, obracejte se prosím na své učitele nebo vedení školy.

Věřme a těšme se, že se brzy sejdeme s dětmi v budově naší školy.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Kolafa, ředitel
5. 10. 2020, 18:45 hodin

*Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

po vyhodnocení rizik považuji stávající situaci ve škole za způsobilou pro prezenční výuku.

Škola s ohledem na platná hygienická nařízení pracuje v běžném provozu a učitelé, kteří jsou v karanténě, vyučují distančně.

Děkuji

Tomáš Kolafa, ředitel; 5. 10. 2020, 18:00 hodin

*Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému počtu učitelů, kteří jsou v karanténě, vstupuji během dnešního dne do jednání o provozu školy se zřizovatelem a KHS. O výsledku jednání a dalším provozu školy Vás budu informovat přes e-ŽK, e-mail a na webu ZUŠ.

Děkuji

Tomáš Kolafa, ředitel; 5. 10. 2020, 9:30 hodin

*Informace k výuce od 5. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 5. 10. 2020 se učí prezenčně v budově školy dle platného rozvrhu s tím, že ve všech oborech je zakázán zpěv a nadměrná fyzická zátěž (žáci sólového a sborového zpěvu, tanečního oboru a literárně dramatického oboru se budou ve škole vzdělávat v disciplínách, které jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu – terminologie, poslech hudby, tvorba scénaře, příprava choreografie, dějiny umění, dramaturgie vystoupení, hodnocení uměleckého výkonu,... )

Distančně z domova vyučují učitelé, kteří jsou v karanténě.

Za učitele v pracovní neschopnosti je zajištěno suplování.

Aktuální informace o nepřítomných učitelích naleznete na webu v sekci Novinky – Nepřítomní učitelé.

Protože se situace mění každou vteřinou, sledujte prosím web školy nebo e-mailovou korespondenci.

S přáním všeho dobrého

Tomáš Kolafa, ředitel

2. 10. 2020, 11:00 hodin

*Informace z 1. 10. 2020 k distanční výuce

Vážení rodiče.
předpokládám, že jste zaregistrovali chystaná opatření od 5.10. 2020.
Opatření nebudou plošná, budou vyhlašovaná přes KHS pro jednotlivé kraje (nikoliv okresy) podle semaforu.
V tuto chvíli čekáme na oficiální vyjádření, jak budeme moci vyučovat (klasicky nebo distančně).
Jakmile vyjádření obdržíme, budeme Vás dále informovat.
Děkuji a jsem s přátelským pozdravem
Tomáš Kolafa, ředitel
1. 10. 2020, 13:00 hodin

*Od středy 30. 9. 2020 vyučuje distančně:

Šárka Brodaczová - taneční obor

*Od úterý 29. 9. 2020 vyučují distančně:

Blanka Černá - sólový zpěv

Radka Fryčová - Plamínek Severáčku, pěvecký seminář, hlasová výchova

Irena Kurfiřtová - sólový zpěv

Silvie Langrová - Hlavní sbor Severáčku, sólový zpěv, hlasová výchova

*V pátek 25. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhů

*Roušky v ZUŠ od 18. 9. 2020 - více čtěte zde...

*Doporučený postup u akutních onemocnění - pro školy a rodiče ze dne 11. 9. 2020 - více čtěte zde...

*Od 10. 9. 2020 je povinnost nošení roušek ve škole, ale ve třídách vyučujeme bez roušek

*PROVOZ ZUŠ LIBEREC od 2. 9. 2020 - více čtěte zde...

*KDO MŮŽE UZAVŘÍT ŠKOLU? - více čtěte zde...

*NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY - roušky, akce školy, chronicky nemocný žák - čtěte více zde...

*STUPNĚ POHOTOVOSTI PRO ŠKOLY - více čtěte zde...

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je ZUŠ Liberec
od pondělí 24. 5. 2021 otevřena za těchto podmínek:

Výuka poběží bez omezení ve skupině do 10 žáků ve všech uměleckých oborech.

Jedinou a výjimkou je kolektivní výuka nad 10 žáků starších šesti let, kde je dána povinnost
předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny nebo
předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami nebo
předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování
neuběhlo 90 dní nebo
odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval
nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Čestné prohlášení zákonných zástupců lze také odeslat na e-mail pedagoga před výukou. U žáků, kteří navštěvují více
předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní
zaměření zvlášť (např. v pondělí na výuce v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudební nauce, ve středu na orchestru atd).
Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných prohlášení
bude realizována dne 31. 8. 2021.

Vzor čestného prohlášení naleznete pod touto informací.

Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Zatím nelze ve škole pořádat žádné akce pro rodiče ani veřejnost, protože vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

Děkuji Vám za spolupráci

Tomáš Kolafa, ředitel školyZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LIBEREC, FRÝDLANTSKÁ 19
Čestné prohlášení zákonného zástupce - platí pouze pro výuku mimo budovu školy
(vyplněné a oskenované lze zaslat e-mailem před výukou učiteli nebo odevzdat v listinné podobě před výukou)

Jméno dítěte:

Rok narození:

Čestně prohlašuji (nehodící se, prosím, škrtněte), že můj syn / moje dcera  absolvoval / absolvovala

že ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem.

Jméno zákonného zástupce:

Datum vyplnění:

Podpis zákonného zástupce: