Úplata za vzdělávání (školné)

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

STUDIJNÍ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PLATBA ZA POLOLETÍ

HUDEBNÍ

OBOR

Přípravné studium

1.000,- Kč

Individuální vyučování

1.900,- Kč

Studium pro dospělé

9.500,- Kč

Sborový zpěv (Broučci)

750,- Kč

Sborový zpěv (Plamínek)

850,- Kč

Sborový zpěv (Hlavní sbor)

1.000,- Kč

DRAMATICKÝ

OBOR

Přípravné studium

850,- Kč

1. – 3. ročník

900,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.200,- Kč

Studium pro dospělé

9.500,- Kč

VÝTVARNÝ

OBOR

Přípravné studium

850,- Kč

1. – 3. ročník

1.000,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.200,- Kč

Studium pro dospělé

9.500,- Kč

TANEČNÍ

OBOR

Přípravné studium

800,- Kč

1. – 3. ročník

950,- Kč

4. r. – II. stupeň

1.200,- Kč

Studium pro dospělé

9.500,- Kč

Úhradu úplaty za vzdělávání lze lze provést přes účet s přiděleným variabilním symbolem.

Číslo účtu školy naleznete na titulní straně webových stránek a variabilní symbol obdrží

žák od svého třídního učitele nejpozději v první polovině měsíce započatého pololetí.

Úplata za vzdělávání je stanovena na každé pololetí zvlášť.

Více informací Vám rádi poskytnou třídní učitelé.

Výše úplaty na vzdělávání byla schválena Radou školy dne 30. 6. 2016.

Termíny splatnosti:

I. pololetí 15. 09. 2017

II. pololetí 15. 02. 2018